Algemene voorwaarden & privacy beleid

Algemene Voorwaarden

Op de website en in deze algemene voorwaarden en privacy beleid ben ik zo precies en duidelijk mogelijk over de voorwaarden en afspraken die gelden als je mijn producten bestelt.

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten of bedrijven aanbiedt, in dit geval Portugal Olijfolie;
 2. Bedrijf: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (inclusief haar werknemers) en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer, in dit geval u als onze klant.
 3. Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Portugal Olijfolie is gevestigd te Den Haag.

Kvk: 74543717

Btw: NL001722870B81

Ik ben bereikbaar via:

 • Mail: info@Portugalolijfolie.nl
 • Tel: 06-41216690
 • Whats app icoon rechtsonder.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer (verder te noemen Portugal Olijfolie) en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Portugal Olijfolie en bedrijf of consument.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan het bedrijf via de e-mail met verwijzing naar de tekst op deze pagina op www.portugalolijfolie.nbeschikbaar gesteld.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg op verzoek aan het bedrijf door Portugal Olijfolie ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door het bedrijf op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Portugal Olijfolie levert haar aanbod in principe alleen in Nederland. Neem voor levering aan andere landen van tevoren contact op met Portugal Olijfolie.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. Portugal Olijfolie is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Portugal Olijfolie niet.
 5. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 6. Portugal Olijfolie kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs excl btw;
 • de eventuele kosten van verzending excl btw;
 • de eventuele reis en/of parkeerkosten indien van toepassing;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze en termijn van betaling, de wijze van aflevering en eventueel de wijze van uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Portugal Olijfolie de prijs garandeert.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van schriftelijke / digitale aanvaarding door het bedrijf van het aanbod/de offerte en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien het bedrijf het aanbod langs schriftelijke / digitale weg heeft aanvaard, bevestigt Portugal Olijfolie onverwijld langs schriftelijke / digitale weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en stuurt een factuur.
 3. Indien de overeenkomst digitaal tot stand komt, treft Portugal Olijfolie passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de digitale overdracht van data en zorgt Portugal Olijfolie voor een veilige web omgeving. Indien het bedrijf elektronisch kan betalen, zal Portugal Olijfolie daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Portugal Olijfolie kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of het bedrijf aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Portugal olijfolie op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden zoals een betaling vooraf.
 5. Na aanvaarding van de overeenkomst / ontvangst van de betaling wordt het product toegezonden naar het opgegeven adressen/de opgegeven adressen. De levering kan, ter keuze van Portugal Olijfolie, zowel geschieden per pakketpost, als door Portugal Olijfolie zelf.
 6. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – De prijs

 1. Offertes voor bedrijven worden opgesteld exclusief btw. Offertes voor consumenten worden opgesteld inclusief btw.
 2. Voor verzendingen in Nederland hanteert de ondernemer de volgende verzendkosten per adres: tot 20 kg 8 euro excl btw, tussen 20-30 kg 15 euro excl btw. Boven de 30 kg worden de verzendkosten nader afgestemd. Voor verzending aan het buitenland, neem dan contact op met Portugal Olijfolie.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Portugal Olijfolie niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7- Levering en uitvoering

 1. Portugal Olijfolie zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen, bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres/de adressen dat het bedrijf aan Portugal Olijfolie kenbaar heeft gemaakt via schriftelijke weg en eventueel via een format geleverd door de ondernemer.
 3. Portugal Olijfolie is verzekerd voor het transport tot het moment van persoonlijke overdracht van de producten aan het bedrijf of de overhandiging van de producten aan de bezorgdiensten. Vanaf dat moment gaat de verzekering in van het bedrijf dan wel de bezorgdiensten. Portugal Olijfolie is niet verantwoordelijk voor schade na ontvangt van de goederen. Ook niet als het bedrijf ervoor kiest zelf het transport te regelen.
 4. Portugal Olijfolie streeft ernaar producten binnen maximaal 5 werkdagen te leveren en altijd in afstemming met het bedrijf. Hiervoor is Portugal Olijfolie afhankelijk van bezorgdiensten als de zending per post wordt verstuurd. Als de bezorging onverwacht langer duurt dan krijgt het bedrijf hiervan zo spoedig mogelijk bericht.
 5. Bij grote aantal bestellingen dient rekening gehouden te worden met een handelings/verwerkingstijd van minimaal twee weken na akkoord op de offerte.
 6. Portugal Olijfolie zal geaccepteerde bestellingen in ieder geval uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij het bedrijf akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn of met een duurtransactie. Het bedrijf heeft na deze 30 dagen in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en afzien van de aankoop. Het bedrijf heeft geen recht op een schadevergoeding. Portugal Olijfolie is niet verantwoordelijk voor vertragingen veroorzaakt door de bezorgdiensten.
 7. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan het bedrijf geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft het bedrijf geen recht op schadevergoeding.
 8. In geval van ontbinding conform lid 7 zal Portugal Olijfolie het bedrag dat het bedrijf betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 9. Indien het pakket niet leverbaar is of in geval van weigering, bijvoorbeeld doordat het bedrijf een fout adres heeft opgegeven, dan worden de kosten voor het retourneren plus de eventuele boete vanuit de pakketdienst gefactureerd aan het bedrijf. Het opnieuw verzenden wordt in rekening gebracht bij het bedrijf.

Artikel 8 – Betaling en in gebreke stellen

 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een product vindt betaling plaats via een factuur die per digitale weg wordt verstuurd bij aangaan / akkoord van de overeenkomst.
 2. Het bedrijf heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Portugal Olijfolie te melden.
 3. Alle facturen zullen door het bedrijf worden betaald volgens de overeengekomen en op de factuur vermelde betalingscondities. Het bedrijf dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen.
 4. Portugal Olijfolie zal maximaal twee keer een betalingsherinnering sturen waarna een procedure tot in gebreke stelling wordt gestart.
 5. Indien het bedrijf de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, dan zijn zij van rechtswege in verzuim en zullen zij, onverminderd de eventuele overige verplichtingen, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn.
 6. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor rekening van het bedrijf, zulks met een minimum van € 250,-.
 7. Door het bedrijf gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Portugal Olijfolie doet er alles aan om het bedrijf zo goed mogelijk van dienst te zijn. Neem bij ontevredenheid over producten of diensten contact met Portugal olijfolie via info@portugalolijfolie.nl.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Portugal Olijfolie, nadat het bedrijf de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Portugal Olijfolie ingediende klachten worden zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Portugal Olijfolie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer het bedrijf een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Bij klachten dient het bedrijf zich allereerst te wenden tot Portugal Olijfolie.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Portugal Olijfolie en het bedrijf waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Portugal Olijfolie is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van het bedrijf (lijfelijk, kleding of andere eigendommen inclusief gevolgschade) van door Portugal Olijfolie geleverde producten en/of diensten.
 2. Portugal Olijfolie kan niet worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolgd van overmacht niet aan de verbintenis heeft kunnen voldoen. In geval van overmacht behoudt Portugal Olijfolie het recht om af te wijken van de overeengekomen voorwaarden.
 3. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste verzekeringen zoals een WA-verzekering.
 4. Portugal Olijfolie verkeert in overmacht wanneer hij niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van aan hem niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen in ieder geval:
 • niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers,
 • ziekte of ernstige familieomstandigheden van de ondernemer
 • werkstaking en bedrijfsstagnatie
 • transportmoeilijkheden (inclusief drukte) van bezorgdiensten
 • overheidsmaatregelen
 • milieurampen inclusief droogte, aardbevingen, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw
 • oorlogstoestand.

Artikel 12 – Auteursrecht

Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van producten, teksten en concepten die door de ondernemer tot stand zijn gekomen blijven eigendom van Portugal Olijfolie.

Artikel 13 – Aanvullende en afwijkende bepalingen

Als Portugal Olijfolie in de toekomst iets verandert aan deze Algemene Voorwaarden, wordt dat aan het bedrijf kenbaar gemaakt als deze op dat moment lopende contracten heeft.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 juli 2022.

**********************************************

Privacy beleid

Waarom heb ik een privacy beleid?

Portugal Olijfolie respecteert jouw privacy, in het bijzonder jouw rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van je persoonsgegevens. Omdat ik volledig transparant wil zijn, heb ik dit privacy beleid geformuleerd. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van je persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het bezoek en gebruik van deze website en onze diensten accepteer je alle onderstaande gebruikersvoorwaarden.

Over de gegevensverwerking

Ik verwerk uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van onze diensten heb verzameld. Wij stellen persoonlijke gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

 • Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Ik stel die nooit ter beschikking aan anderen. Deze gegevens (bijvoorbeeld je IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

 • Bewaartermijnen

Ik bewaar je gegevens zolang je klant van ons bent. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moet ik facturen en offertes met (persoons)gegevens bewaren, zolang de toepasselijke termijn volgens de wet loopt.

 • Inzage- en rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die ik (laat) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien of aan te passen. Je kunt een verzoek met die strekking doen via mijn contactpagina. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie. 

 • Cookies 

Ik maak gebruik van cookies. Omdat ik jouw privacy wil waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek(en) aan deze website wil verbeteren, vind ik het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geef ik je zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken.
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekst bestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je een website gebruikt. Er zijn daarnaast ook cookie-achtige technieken waarmee dezelfde resultaten worden behaald. Cookies en overige technieken worden gebruikt bij alle bestaande websites. Door gebruik te maken van cookies en andere technieken zorg ik er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op de website leuker en makkelijker voor je wordt;
 • Je bij jouw bezoek niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren;
 • Ik je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden;
 • Ik kan meten hoe deze website wordt gebruikt en waar ik deze nog kan verbeteren;
 • Ik je advertenties en aanbevelingen kan tonen op basis van je interesses.

Over de gegevensverwerking door andere partijen

Hieronder kun je lezen met welke partijen ik samenwerk en op welke wijze zij gegevens verwerken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn. Ik verwijs voor meer info naar het privacy beleid van de partijen zelf.

 • Website van WordPress

Deze website is ontwikkeld met software van WordPress. WordPress heeft toegang tot je gegevens om mij (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Zij zullen je gegevens niet gebruiken voor een ander doel.

 • Webhosting – Versio

Ik neem webhosting- en e-maildiensten af van Versio. Versio verwerkt persoonsgegevens namens mij en gebruikt die gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

 • E-mail – Versio

Ik maak voor mijn reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Versio. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Versio heeft geen toegang tot mijn postvak en ik behandel al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

 • Reviews via Google bedrijfspagina

Ik maak gebruik van een Google bedrijfspagina. Hierop staan ook reviews van klanten. De klant vult zelf zijn/haar gegevens in. De reviews verkrijg ik door klanten te vragen na hun ervaring een review te plaatsen. Ik betaal niet voor een review.

 • Verzenden en logistiek

Als je een bestelling bij mij plaatst is het mijn taak om je pakket bij jou of anderen te laten bezorgen. Ik maak gebruik van de diensten van DHL/PostNL/GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ik je naam, adres, woonplaatsgegevens en e-mail (voor de track en trace) met DHL/PostNL/GLS delen. DHL/PostNL/GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL/PostNL/GLS onderaannemers inschakelt, stelt DHL/PostNL/GLS je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking. Adressen die via een Excel sjabloon aan ons ter beschikking zijn gesteld voor de verzending, verwijder ik uit onze systemen nadat de opdracht is betaald en afgesloten is.  

 • Offertes en facturering via E-boekhuden

Ik maak voor het opstellen en facturen gebruik van E-boekhouden. E-boekhouden geeft in haar privacystatement aan hoe zij omgaan met de verwerking van (persoons)gegevens, beveiliging, etc. Deze overeenkomst voldoet aan de vereisten van de AVG. Zij nemen de privacy heel serieus.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Alleen in het geval van een wettelijke verplichting tot het delen van gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege, kan ik gedwongen worden jouw persoonsgegevens te delen.

Wijzigingen in algemene voorwaarden en het privacy beleid

Mijn algemene voorwaarden en het privacy beleid zijn van toepassing op het gebruik van deze website en de daarop ontsloten dienstverlening van Portugal Olijfolie. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/07/2022. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Als er vragen zijn over mijn privacy beleid kun je contact met mij opnemen via info@portugalolijfolie.nl

Bewerk

×